Statuten

OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING PRILLEVEN

Heden, vijf en twintig maart tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Marijn Wilhelmina Elisabeth Corstiana Vos-van Roijen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, waarneemster van mr. Sijbrand Michiel Feikema, notaris te Castricum:

1.    mevrouw BERTINE GERRIE BROOKHUIS, geboren te Enschede op drie juli negentienhonderd zes en zeventig, legitimatie: paspoort met nummer xxxxxxxxx, geldig tot negen januari tweeduizend achttien, afgegeven te Alkmaar op negen januari tweeduizend dertien, wonende te 1814 GZ Alkmaar, Druyvesteynstraat 5, gehuwd;

2.    mevrouw HANNA MIDDELJANS, geboren te Zaanstad op vijf en twintig november negentienhonderd negen en zeventig, legitimatie: paspoort met nummer xxxxxxxxx, geldig tot vier en twintig mei tweeduizend zestien, afgegeven te Alkmaar op vier en twintig mei tweeduizend elf, wonende te xxxx XX Alkmaar, xxxxxxxx xx, thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd krachtens geregistreerd partnerschap.

De verschenen personen verklaarden op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen de navolgende:

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en vestigingsplaats

1.    De stichting draagt de naam: Stichting Prilleven.

2.    De stichting is gevestigd in de gemeente Alkmaar.

Artikel 2 – Doel

1.    De stichting heeft ten doel: de ondersteuning van ouders van prematuur en/of ziek geboren kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.    De stichting dient het algemeen belang.

3.    De stichting heeft geen winstoogmerk.

4.    De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

–      het verstrekken van informatie, mede met behulp van een website en drukwerk;

–      het verstrekken van hulpmiddelen..

Artikel 3 – Vermogen

1.    Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

a.     giften en donaties;

b.    subsidies en sponsorbijdragen;

c.     hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;

d.    hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

2.    De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

3.    Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. Bestuursleden hebben geen recht op bezoldiging.

Artikel 4 – Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag

1.    Het bestuur bestaat uit drie (3) of meer natuurlijke personen.

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

2.    De bestuurders worden benoemd door het bestuur.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.

3.    Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.

4.    Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

5.    Een bestuurder verliest zijn functie:

a.     door zijn overlijden;

b.    door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van betaling aanvraagt;

c.     door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;

d.    door zijn vrijwillig aftreden;

e.     door zijn ontslag door de rechtbank;

f.     door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in getal.

6.    Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

Artikel 5 – Bestuur: taken en bevoegdheden

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 6 – Bestuur: vertegenwoordiging

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3.    De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

4.    Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1.    Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

2.    a.     De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda).

b.    De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3.    De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

4.    Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5.    Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

6.    In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 8 – Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1.    De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.    De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.

3.    Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

4.    Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden -nadat zij zijn vastgesteld- door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

5.    Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 9 – Boekjaar; verslaggeving

1.    Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

2.    Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.

De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

3.    Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.

4.    Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek.

Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Artikel 10 – Reglementen

1.    Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd.

Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.

2.    Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend.

Artikel 11 – Statutenwijziging

1.    Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

2.    Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3.    Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4.    Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden.

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.

Artikel 12 – Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van     de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 13 – Ontbinding en vereffening

1.    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

2.    Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.

3.    De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.

Slotverklaring

Tenslotte is door de oprichter verklaard:

1.    Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie (3).

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:

1.    de comparante sub 1, mevrouw B.G. Brookhuis, voornoemd, voorzitter;

2.    mevrouw Lara Sijtema, geboren te Harmelen op drie en twintig september negentienhonderd zeven en zeventig, legitimatie: paspoort met nummer xxxxxxxxx, geldig tot acht en twintig maart tweeduizend zestien, afgegeven te Heerhugowaard op acht en twintig maart tweeduizend elf, wonende te xxxx xx Heerhugowaard, xxxxxxxx xx, ongehuwd en niet als partner geregistreerd krachtens geregistreerd partnerschap, secretaris;

3.    de comparante sub 2., mevrouw Hanna Middeljans, voornoemd, penningmeester.

2.    Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend dertien.

3.    Het adres van de stichting is 1814 GZ Alkmaar, Druyvesteynstraat 5.

WOONPLAATSKEUZE

De oprichter kiest voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te Castricum op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het geven van een toelichting hebben deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

 

Volg Prilleven

Ontvang alle prille berichten direct in je inbox.